top of page

Duo Žan Lan


Zondag 6 september - Duo Žan Lan treedt op bij Tante Nino. Žan Lan betekent tentoonstelling in het Mandarijn, geschreven met Litouwse spelling. Duo Žan Lan bestaat uit Agota Tamelyte uit Vilnius en Jonathan Ho Chin Kiat uit Singapore.

Žan Lan is een tentoonstelling van audiovisuele improvisatie, met lezing van originele gedichten en gedichten van Jonas Mekas en Charles Bukowski. Het duo werd begin juni geconceptualiseerd, na een hoogtepunt van korte verhalen die ze elkaar vertelden. Verwacht niets bijzonders, maar een eenvoudige en eerlijke alternatieve kunstvorm.

De eerste set bestaat voornamelijk uit vrij geïmproviseerde muziek met enkele afbeeldingen, die het verhaal van Cat en Jelly vertellen. De tweede set is een lezing van twee gedichten met audio-effecten.

Als voorproefje maakte het duo deze muziekvideo: https://youtu.be/bnDUGuDU9sA

Bio's

Ho maakte voor het eerst kennis met muziek door klassieke training op de piano. Hij nam de contrabas en begon zijn formele betrokkenheid bij de Singaporese jazzscene in 2008. Als deelnemer aan het 2e Mosaic Bright Young Things programma georganiseerd door Esplanade Theatres by The Bay (Singapore), ontmoette en studeerde hij onder New York gevestigde en Julliard-getrainde bassist Andrew Klein. In 2013 trad hij op bij No Black Tie in Kuala Lumpur met Michael Simon, trompettist uit Rotterdam en oprichter van het Dutch Caribbean Groove Orchestra. Deze samenwerking bleek cruciaal in Ho's carrière, aangezien hij nu deelneemt aan het Codarts Rotterdam Jazz-programma en contrabas studeert bij de bekende Nederlandse bassist Stefan Lievestro.

Voordat hij naar Europa vertrok, ontmoette hij Diego Maroto in dezelfde club en trad hij op in Mexico (Guadalajara Jalisco Jazz Festival) en Japan (Sendai Street Jazz Festival) met het Diego Maroto Asian Trio. Hij maakte ook een live opnamesessie als onderdeel van Deep Straits met Tony Lakatos op No Black Tie en bracht het album uit op Borneo Jazz Festival in samenwerking met Goethe Institute.

Agota Tamelytė is een jonge en opkomende muzikant met interesse die varieert van klassiek tot vrije improvisatie en elektronica. Ze komt uit Litouwen met een sterke klassieke opvoeding aan de Nationale M.K. Ciurlionis School of Art. Ze trad nationaal en internationaal op en vestigde zich in de klassieke muziekscene. Om haar artistieke richting op te frissen, verhuisde Agota in 2015 naar Rotterdam en schreef zich in aan de Codarts University, waar ze jazzpiano afstudeerde.

Door haar klassieke en jazzopleiding te volgen, voelde ze zich beperkt door strikte instellingen / regels. Gelukkig merkte Agota dat haar niche vertrouwd raakte met vrije improvisatie en vond het passend bij haar artistieke persoonlijkheid.

In elk soort creatief werk probeert Agota persoonlijke contexten (zelfs niet-muzikale), achtergronden, ervaringen te gebruiken om ideeën uit te drukken en deze in overeenstemming te brengen met persoonlijke esthetiek. Vrije improvisatie komt overeen met haar intuïtieve aard en idee van collectief muziek maken met individuele creativiteit. Haar artistieke doel is om haar perceptie van verleden, heden en toekomst te presenteren door muziektechnieken en technologieën toe te passen.

Al deze perspectieven worden gebruikt in haar audiovisuele project Koška Čias, dat onlangs een tournee in Litouwen afsloot en een album opnam met Stefan Lievestro op steelgitaar. Ze volgt momenteel Live Electronics Masters bij CVA.

###

Reserveren verplicht via tantenino@gmail.com, tickets 15 euro (studenten 7,50) op naam NL14ABNA 0420215948 ten name van Stichting Tante Nino onder vermelding van Zan Lan. Na afloop van het concert is er een maaltijd (open buffet) voor 15 euro. Reserveren is noodzakelijk, zo ook vooruitbetaling.

Reservation obligatory at tantenino@gmail.com, tickets 15 euro (students 7,50) to be versed on NL14ABNA 0420215948 in the name of Stichting Tante Nino stating Zan Lan. After the concert a meal is available (open buffet) for 15 euro. A reservation is necessary, an upfront payment as well.

###

Sunday September 6, 5:00 PM @ Tante Nino

Duo Žan Lan with performance / concert

Duo Žan Lan, which means exhibition in Mandarin written with Lithuanian spelling, will perform with Tante Nino. Duo Žan Lan consists of Agota Tamelyte from Vilnius and Jonathan Ho Chin Kiat from Singapore.

Žan Lan is an exhibition of audiovisual improvisation, reading original poems and poems by Jonas Mekas and Charles Bukowski. The duo conceptualized in early June, after a culmination of short stories they told each other. Don't expect anything fancy, just a simple and honest alternative art form. The first set consists mainly of fairly improvised music with some images, telling the story of Cat and Jelly. The second set is a reading of two poems with audio effects.

About the artists

Ho was first introduced to music through classical training on the piano. He took up the upright bass and began his formal involvement with the Singaporean jazz scene in 2008. As a participant in the 2nd Mosaic Bright Young Things program organized by Esplanade Theaters by The Bay (Singapore), he met and studied under New York-based and Julliard-trained bassist Andrew Klein. In 2013 he performed at No Black Tie in Kuala Lumpur with Michael Simon, trumpeter from Rotterdam and founder of the Dutch Caribbean Groove Orchestra. This collaboration proved to be crucial in Ho's career, as he now participates in the Codarts Rotterdam Jazz program and studies double bass with the well-known Dutch bass player Stefan Lievestro.

Before leaving for Europe, he met Diego Maroto in the same club and performed in Mexico (Guadalajara Jalisco Jazz Festival) and Japan (Sendai Street Jazz Festival) with the Diego Maroto Asian Trio. He also made a live recording session as part of Deep Straits with Tony Lakatos on No Black Tie and released the album at Borneo Jazz Festival in collaboration with Goethe Institute.

Agota Tamelytė is a young and emerging musician with an interest ranging from classical to free improvisation and electronics. She comes from Lithuania with a strong classical upbringing at the National M.K. Ciurlionis School of Art. She has performed nationally and internationally and established herself in the classical music scene. To refresh her artistic direction, Agota moved to Rotterdam in 2015 and enrolled at Codarts University, where she graduated in jazz piano.

By taking her classical and jazz education, she felt limited by strict settings / rules. Luckily, Agota found her niche becoming familiar with free improvisation and found it appropriate for her artistic personality.

In any kind of creative work, Agota tries to use personal contexts (even non-musical), backgrounds, experiences to express ideas and reconcile them with personal aesthetics. Free improvisation is consistent with her intuitive nature and idea of ​​collective music making with individual creativity. Her artistic goal is to present her perception of past, present and future by applying music techniques and technologies.

All these perspectives are used in her audiovisual project Koška Čias, which recently concluded a tour in Lithuania and recorded an album with Stefan Lievestro on steel guitar. She is currently following Live Electronics Masters at CVA.

As a foretaste, the duo made this music video:bottom of page